Algemene Voorwaarden

Aanmelding

Aanmelding geschiedt uitsluitend schriftelijk of door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier. Door aanmelding verplicht men zich het bedrag te betalen. Zodra de aanmelding bij ons verwerkt is, ontvang je een bevestigingsmail met betalingsgegevens. Wij houden ons het recht voor een opleiding waarop onvoldoende is ingeschreven of door eventueel onvoorziene omstandigheden te annuleren.

Kosten van de opleidingen

De kosten staan bij elke opleiding c.q. activiteit vermeld. Bijna alle prijzen zijn incl. 21% BTW.

Koffie en thee

Koffie en thee zijn gratis. Alcoholische dranken worden niet geschonken.

Betaling

De betaling geschiedt door middel van rechtstreekse storting. Het volledige bedrag dient bij aanvang te zijn voldaan. Bij enkele opleidingen is het mogelijk om in termijnen te betalen. Bij termijnbetalingen wordt, indien men te laat is met betalen van de afgesproken termijn 1% rente per maand berekend over het niet betaalde gedeelte. Als hij/zij zich niet houdt aan de betalingsafspraken en een onderlinge regeling geen resultaat oplevert, komen alle eventueel te maken incasso kosten voor rekening van de cursist.

Annulering van aanmelding

Tot drie weken c.q. 15 werkdagen voor aanvang van de opleiding c.q. activiteit is wijziging of annulering gratis. Daarna is men verplicht het volledige bedrag te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 50,= administratiekosten, van deze verplichting ontslagen worden. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waar wij het bedrag van hebben ontvangen.

Afgelasting van cursus, opleiding of activiteit

Indien er door gebrek aan belangstelling of door onvoorziene omstandigheden een cursus, opleiding of activiteit komt te vervallen, zal het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waar wij het bedrag van hebben ontvangen.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de workshops, seminars, activiteiten en/of opleidingen is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens workshops, seminars, activiteiten en/of opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in ons centrum en/of op andere locaties gerelateerd aan workshops, seminars activiteiten en/of opleidingen van ons centrum.

De organisatoren en docenten c.q. cursusleider(s)/-leidster(s) alsmede het centrum als rechtspersoon zijn/is en kunnen/kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten c.q. medewerkers gerelateerd aan het centrum.

De workshops, seminars activiteiten en/of opleidingen zijn en kunnen niet beschouwd worden als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Indien u onder medische en/of psychiatrische behandeling bent, wordt geadviseerd met de behandelend arts te overleggen of deelname aan welke activiteit -binnen het centrum/gerelateerd aan het centrum- dan ook, wenselijk is.

Bij lichamelijke geweldpleging en het bezit en/of gebruik van door de wet verboden verdovende middelen , zullen de organisatoren direct de politie inschakelen. Ook vervalt in dit geval elk recht op het bijwonen van reeds betaalde/opgegeven workshops, seminars activiteiten en/of opleidingen. In een dergelijk geval zal de betalingsplicht voor de totaal som van de betreffende workshop(s), seminar(s) activiteit(en) en/of opleiding(en) blijven bestaan en vervalt het recht op de annuleringstermijn van drie weken c.q. 15 werkdagen.

Typefouten

Aan eventuele typefouten op de website met betrekking tot data en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend!